Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Wykorzystanie różnych środków komunikacji do protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia


Możliwość zdalnego podejmowania przez radę pedagogiczną czynności określonych w ustawie Prawo oświatowe została wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ta regulacja po raz pierwszy przewiduje prowadzenie zebrań rady pedagogicznej i podejmowanie czynności, takich jak: uchwalanie, opiniowanie, wnioskowanie, decydowanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności a także w trybie obiegowym. Podjęte przez radę pedagogiczną czynności powinny być utrwalone w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

Korzyści ze szkolenia


-Słuchacz poznaje różne, dopuszczalne prawnie, środki komunikacji, łączności, służące zdalnemu zorganizowaniu zebrania rady pedagogicznej.
-Uczestnik odróżnia kompetencje stanowiące od opiniodawczych, potrafi formułować wnioski i utrwalać je w protokole sporządzonym zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
-Uczestnik potrafi przygotować wystąpienia, niezbędne materiały dla potrzeb udziału w zebraniu rady pedagogicznej przeprowadzonej zdalnie.
-Słuchacz potrafi zaproponować zmiany do regulaminu rady pedagogicznej, stanowiące szczegółowe rozwiązania wynikające z potrzeb szkoły, w okresie czasowego ograniczenia jej działania.

Program szkolenia


1.Czynności rady pedagogicznej podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
za pomocą innych środków łączności oraz w trybie obiegowym:
a) tryb zwoływania zebrań,
b) organizacja pracy rady pedagogicznej,
c) zadania przewodniczącego.
 
2. Rozwiązania techniczne:
a) urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
a w szczególności wykorzystanie poczty elektronicznej,
b) ochrona wizerunku i ochrona danych osobowych uczestników zebrania w czasie trwania zebrania i po jego zakończeniu.
 
3. Kompetencje rady pedagogicznej: uchwalanie, opiniowanie, wnioskowanie, decydowanie. Szczegółowe rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek:
a) uchwalanie czynności wynikających z przepisów praw oświatowego, w tym uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji,
b) opinie rady pedagogicznej, sposób ich wyrażania i utrwalania  w trybie on-line,
c) wnioski i decyzje wynikające z bieżących potrzeb szkoły.
 
4. Treść uchwały, opinii, wniosku, decyzji i ich utrwalenie w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 
 
5.Protokół zebrania:
a) treść, tryb przyjęcia protokołu, wnoszenie sprostowań przy wykorzystaniu różnych środków komunikacji,
b) nośnik papierowy a nośnik elektroniczny.
 
6. Regulamin rady pedagogicznej, uwzględniający potrzebę zdalnego zwoływania zebrań, przebiegu i utrwalania poszczególnych czynności. 

Wykładowca


Robert Ludwiniak – nauczyciel konsultant i specjalista prawa pracy Instytutu Kształcenia Eko-Tur i wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych,  wicedyrektor gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa, autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl a także półroczne bezpłatne porady prawne

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz.9.00-12.00PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

299.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe