Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

KURS KWALIFIKACYJNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - grupa "W16" - Uwaga! BRAK MIEJSC

Kategoria: Mazowsze- Warszawa


Opis szkolenia

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA ABY ZOSTAĆ DYREKTOREM SZKOŁY

Jakie uprawnienia daje Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą?
W myśl najnowszych przepisów, kwalifikacyjny kurs zarządzania oświatą mogą organizować tylko placówki doskonalenia nauczycieli, które posiadają akredytację kuratora oświaty.

Absolwent posiadający świadectwo ukończenia takiego kursu może startować w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.
Instytut Kształcenia Eko-Tur w dniu 19.10.2015 roku uzyskał akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w związku z czym ukończenie kursu w naszej placówce daje Państwu pełne kwalifikacje do aplikowania na stanowisko dyrektora szkoły.

Najbliższa sesja 27-28 sierpnia 2016-4 lutego 2017Korzyści ze szkolenia


Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.
Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.)

Program szkolenia


Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą obejmuje następujące obszary tematyczne:

1)      przywództwo edukacyjne w szkole
1.1.Przywództwo organizacyjne: definicje, podejścia, paradygmaty.
1.2. Style przywództwa a etapy rozwoju zespołu
 i organizacji.
1.3. Wartości w życiu jednostki, zespołu, organizacji.
1.4. Ustalanie hierarchii wartości w szkole.
1.5. Partycypacja i współpraca w szkole. 
1.6. Budowanie zespołu.
1.7. Cechy efektywnego zespołu.
1.8. Przywódca/lider w zespole.
1.9. Przywództwo przez inspirację.
1.10. Zmiana jako proces. Mechanizm zmian w szkole.
1.11. Wyznaczanie i komunikowanie celów i wartości w zmianie.
1.12. Zarządzanie zmianą
2)      przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
2.1. Społeczny wymiar uczenia się.
2.2. Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy.
2.3. Zmiana paradygmatu: od ilości wiedzy do jej struktury.
2.4. Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się.
2.5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się.
2.6. Strategie efektywnego uczenia się.
2.7. Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji  pedagogicznych w planowaniu uczenia się.
2.8. Podstawa programowa jako mapa treści.
2.9. Skuteczne metody opracowywania programu nauczania.
2.10. Ocenianie dla uczenia się.
2.11. Szkoła jako organizacja ucząca się.
2.12. Kultura otwartych drzwi.
2.13. Uczenie się dorosłych
3)      polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
3.1. Podstawy partycypacji społecznej.
3.2. Sposoby poznawania społeczności lokalnej.
3.3. Współpraca z rodzicami  uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji  celów szkoły.
3.4. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi.
3.5. Współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi.
3.6. Informowanie o zmianach w szkole.
3.7. Komunikacja w szkole.
3.8. Mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu.
3.9.  Media w procesach komunikowania się szkoły.
4)      zarządzanie zasobami ludzkimi
4.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi:  diagnoza sytuacji w szkole.
4.2. Polityka kadrowa oraz procedury prawne.
4.3. Procedura rekrutacji  i selekcji pracowników.
4.4.Wprowadzenie do pracy nowo przyjętego nauczyciela.
4.5. Zwalnianie pracownika.
4.6. Motywowanie pracowników.
4.7. Rozwój kariery zawodowej nauczyciela.
4.8. Doskonalenie nauczycieli. Dyrektor jako lider uczenia się nauczycieli.
4.9. Kultura szkoły: diagnoza, charakterystyka, budowanie.
4.10. Animowanie działań społeczności szkolnej.
4.11. Rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych.
4.12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.
5)      zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
5.1. Cele i zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa.
5.2. Wymagania państwa wobec szkół.
5.3. Stosowanie prawa powszechnego i miejscowego w pracy dyrektora szkoły.
5.4. Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych.
5.5. Zarządzanie finansami w szkole.
5.6. Kontrola zarządcza.
5.7. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły i zewnętrzny nadzór pedagogiczny.
5.8. Wykorzystywanie danych w procesie planowania.
5.9. Koncepcja pracy szkoły: podstawy prawne, fundamenty, tworzenie.
5.10. Architektura, infrastruktura techniczna i wyposażenie szkoły.
5.11. Strategia rozwoju szkoły.
5.12. Planowanie rocznej pracy szkoły
6)      zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
6.1. Ja jako lider.
6.2. Zasady udzielania i przyjmowania   informacji zwrotnej.
6.3. Gotowość do uczenia się przez całe życie.
6.4. Mój styl uczenia się.
6.5. Znajomość procesu rozwojowego i planowanie własnego rozwoju.
6.6. Motywacja wewnętrzna.
6.7. Utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym.
6.8. Radzenie sobie ze stresem.
6.9.  Zarządzanie sobą w czasie.
6.10. Korzystanie ze wsparcia innych: coaching, mentoring, sieci wsparcia

WARUNKI ZALICZENIA:
 
Warunkiem ukończenia kursu jest:
a)    aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja - 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych),
b) zaliczenie wykonania zadań praktycznych wymaganych programem kursu, stosownie do określonej ORGANIZACJI ZADAŃ PRAKTYCZNYCH,
c) wykonanie i obrona pracy dyplomowej.
 
Czas trwania:
Kurs będzie realizowany w oparciu o "Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą" zatwierdzony przez MEN 10.11.2015 roku, i będzie trwał dwa semestry, łącznie 210 godzin. (wykłady, warsztaty, realizacja zadań praktycznych).


nr konta: ING Bank Śląski  66 1050 1054 1000002229065251

Regulamin organizacji kursu kwalifikacyjnego „Zarządzanie oświatą”
 
1. Podstawą wpisania na listę uczestników jest prawidłowo wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
2. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faxem lub mailem) najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Odwołanie obecności w terminie późniejszym wiąże się  z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%.
  
3. Warunki ukończenia kursu:
 
1) pełne rozliczenie finansowe (wpłata 2 390,00 zł)
2) praca dyplomowa
3) zaliczenie egzaminu
4) odbycie praktyk kierowniczych w wymiarze 26 godz. dydaktycznych 
5) obecność na zajęciach potwierdzona wpisami wykładowców
    (dopuszczalna absencja 10 %)
6) przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu (wymagane wykształcenie wyższe
    z przygotowaniem pedagogicznym) oraz kserokopii dyplomu potwierdzającej nabycie przygotowania pedagogicznego
 
5. Formy płatności:
 
Płatność może być zrealizowana jednorazowo bądź, po wcześniejszym uzgodnieniu, rozłożona na dwie lub cztery raty, płatne comiesięcznie. Pierwsza wpłata powinna być dokonana przed rozpoczęciem zajęć.

 

Wykładowca


Halina Szymańska, Robert Ludwiniak, Wojciech Turewicz, Mariusz Głowacki, Artur Foremski, Bogdan Żerkowski, Renata Gąsior, Dorota Smolińska, Cezary Kocon, Karolina Isio-Kurpińska

Koszt szkolenia

2390.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe