Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Jak skutecznie i systemowo zorganizować pracę oraz zarządzać szkołą podstawową i ponadpodstawową w warunkach epidemii COVID-19- zgodnie z najnowszymi wytycznymi rządu z 23.10.2020 r. Kształcenie zdalne i hybrydowe - EDYCJA I

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia

W związku ze wzrostem liczby zakażeń Covid-19 na terenie całego kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia walki z koronawirusem. Terytorium Polski zostało podzielone na dwie strefy zagrożenia żółtą i czerwoną. W strefach tych zmieniają się radykalnie zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W strefie czerwonej zgodnie z rozporządzeniem MEN zajęcia w szkołach ponadpodstawowych oraz podstawowych będą prowadzone za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z pewnymi wyjątkami. Natomiast w strefie żółtej szkoły będą prowadziły nauczanie z wykorzystaniem wariantu hybrydowego (mieszanego). Za wdrożenie nowych zasad funkcjonowania szkół w tych strefach odpowiedzialni są dyrektorzy. Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo w jaki sposób wdrożyć strategię funkcjonowania szkoły w strefie żółtej i czerwonej oraz otrzymają Państwo dokument - gotową strategię zarządzania szkołą uwzględniająca zadania i obowiązki nauczycieli i pracowników na poszczególnych stanowiska zapewniającą bezpieczeństwo epidemiczne.

Korzyści ze szkolenia


1. Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie szkół w strefie żółtej i czerwonej.
2. Przedstawienie procedury organizacji funkcjonowania szkoły w strefie żółtej i czerwonej.
3. Wyposażenie dyrektora gotowy dokument pozwalający na sprawne zarządzanie szkołą w warunkach pandemii w strefie żółtej i czerwonej z uwzględnieniem bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pracy.

Program szkolenia


1. Analiza aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w strefie żółtej i czerwonej.
a) Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem;
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1829).
2. Obowiązki dyrektora w zakresie zarządzania placówką oświatową znajdującą się na terenie strefy żółtej i czerwonej.
a) obowiązki dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego w strefie żółtej i czerwonej;
* organizacja zajęć teoretycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
* organizacja zajęć praktycznych
* organizacja pracy świetlicy szkolnej * organizacja funkcjonowania internatu/bursy
* organizacja zajęć w formule hybrydowej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
b) określenie organizacji procesu dydaktycznego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
* organizacja procesu zdalnego nauczania z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
* organizacja zajęć w systemie mieszanym - tworzenie harmonogramów zajęć hybrydowych
* powiadomienie uczniów i rodziców o organizacji kształcenia w strefie żółtej i czerwonej
c) określenie organizacji procesu dydaktycznego dla szkół ponadpodstawowych branżowych w szczególności sposobu realizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży zawodowych oraz praktycznej nauki u pracodawców;
* weryfikacja i dostosowanie programów nauczania do warunków realizacji treści w nauczaniu on-line
3. Organizacja i zarządzenie procesem dydaktycznym w trybie pracy zdalnej lub mieszanej w szkołach w strefie żółtej i czerwonej.
a) wdrożenie nauczania zdalnego w zakresie kształcenia teoretycznego w strefie czerwonej;
b) organizacja zajęć zdalnych;
c) organizacja zajęć odbywających się stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia;
d) organizacja zajęć w szkole dla uczniów nie mających możliwości do realizacji zajęć zdalnych;
e) organizacja funkcjonowania internatów szkolnych;
f) organizacja nauczania w formule hybrydowej - możliwe rozwiązania.
4. Prawna procedura wdrożenia strategii funkcjonowania szkoły w strefie żółtej i czerwonej.
a) zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zasad organizacji nauczania w szkole leżącej na terenie strefy żółtej lub czerwonej;
b) procedury realizacji zajęć zdalnych oraz stacjonarnych w strefie czerwonej i żółtej;
c) procedury realizacji zajęć hybrydowych;
d) zasady bezpieczeństwa epidemicznego na stanowiskach pracy realizujących nauczanie stacjonarne w strefie żółtej i czerwonej w warunkach zagrożenia epidemicznego.
5. Dyskusja i pytania do eksperta.

Wykładowca


Jacek Jagiełło – absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel  przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarzadzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym.  Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej  w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest  również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego  zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godzinach: 9.00-12.00

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

Koszt szkolenia

299.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe