Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych realizowane w placówce

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.


 

Wszystkie tematy szkoleń stacjonarnych dla grona realizujemy w trybie online


Zmiany w prawie oświatowym
Nowe technologie w placówce oświatowej
Zdalna praca szkoły
Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021
Polecane przez EKO-TUR
Nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji
Kształcenie
Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych badań efektów kształcenia zewnętrznych i wewnętrznych
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej
Analiza wyników kształcenia a podniesienie jakości pracy szkoły
Budowanie harmonogramów działań służących podniesieniu efektywności kształcenia
Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
Indywidualizacja procesu nauczania
Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych
Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się?
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działań wspierających dla uczniów z różnorodnymi trudnościami.
Konstruowanie programów poprawy efektywności kształcenia
Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego
Korelacja międzyprzedmiotowa gwarancją kształcenia kompetencji kluczowych i właściwej współpracy nauczycieli.
Kreatywne nauczanie
Lekcje bez nudy. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń
Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji kluczowych
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego
Nauczyciel wspomagający w klasie- efektywna współpraca
Ocenianie kształtujące
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - aspekt prawny i psychologiczny
Oceny opisowe - ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym
Organizacja warsztatu pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w procesie wprowadzania zmiany.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
Pomiar dydaktyczny. Jak najlepiej wykorzystać jego wyniki w indywidualnym i zespołowym planowaniu pracy szkoły?
Praca metodą projektu edukacyjnego
Przygotowanie środowiska szkolnego do zmian - praca z uczniem w zreformowanej szkole ponadpodstawowej.
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów.
Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności uczenia się - zadania szkoły wynikające z nowej podstawy programowej i nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
Twórcze metody pracy na lekcji - jak rozwijać kreatywność uczniów?
Uczenie się we współpracy, czyli jak skutecznie organizować pracę w zespołach na zajęciach lekcyjnych
Uczeń z dys...czyli co powinien wiedzieć nauczyciel o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu.
Warunki i sposób realizacji podstawy kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego
Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły
Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów - ocenianie przedmiotowe
Współpraca z rodzicami oraz wywiadówka w szkole - jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem
Wycieczka jako sposób na efektywną realizację podstawy programowej
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa
Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Wyzwania współczesnej szkoły
Dialog motywacyjny
Dobre relacje rówieśnicze podstawą skutecznej edukacji - budowanie zespołu klasowego.
Dopalacze - nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować
Dziecko z zespołem Tourette`a w systemie szkolnym
Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej
Kształtowanie postaw. Wychowanie ku wartościom.
Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami
Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z nową podstawą programową.
Niska frekwencja uczniów w szkole jako przyczyna niepowodzeń szkolnych.
Pokolenie X, Y, Z i ich współpraca- nowe wyzwanie dla nauczycieli
Praca w klasie integracyjnej
Praca z uczniem innej narodowości - cudzoziemiec w szkole. Szkoła wielkonarodowościowa
Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
Promocja szkoły - działania, które poprawią wizerunek Twojej szkoły
Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem "Metody wspólnej sprawy".
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Sytuacje kryzysowe w szkole. Jak prowadzić trudne rozmowy z rodzicami, uczniami i w gronie pedagogicznym
Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej
Uczeń z cukrzycą w szkole
Wolontariat jako forma kształcenia postaw prospołecznych
Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - Co nauczyciel wiedzieć powinien
Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów a rozwiązania systemowe w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli
Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów a rozwiązania systemowe w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
Zagrożenia terrorystyczne, sytuacje kryzysowe w placówkach oświatowych
Zagrożenia współczesnej młodzieży
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien
Opieka i wychowanie
"Kozioł ofiarny"czyli w co grają uczniowie w klasie.
"Praca nad sobą- dla siebie." Jak wspierać rozwój osobowy ucznia?
Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela
Bezpieczeństwo a promocja zdrowia
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
Ciekawe lekcje wychowawcze - metody i formy pracy z klasą
Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci
Dyscyplinowanie uczniów
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
Gierki naszych uczniów- jak je rozpoznać i sobie z nimi radzić
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole w roku szkolnym 2019/2020 - przygotowanie do kontroli MEN.
Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle nowych rozporządzeń
Pierwsza pomoc w szkole
Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów
Praca z uczniem trudnym
Praca z uczniem z ADHD
Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
Praca z uczniem zdolnym
Sytuacje konfliktowe. Jak sobie z nimi radzić?
Tworzenie lub modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego, zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego
Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) - nowe wyzwanie dla nauczycieli
Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
Wychowawca - rola i zadania
Wyjścia i wycieczki szkolne - zbiór zasady bezpieczeństwa i organizacji
"Urwis" w klasie czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym
Prawo i organizacja na co dzień
Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola, praktyka.
BHP w szkole
Dokumentowanie pracy nauczyciela
Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego
Kurs dla kierowników wypoczynku
Mobbing w miejscu pracy - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku
Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego
Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Normy a bezpieczeństwo w szkole
Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Odpowiedzialność prawna nauczycieli.
Odpowiedzialność prawna nauczycieli. Wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
Organizacja bezpiecznych wyjazdów i wycieczek szkolnych
Organizacja pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym
Organizacja pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym w świetle najnowszych rozporządzeń
Pierwsza pomoc w szkole
Prawa ucznia i prawa człowieka
Prawo autorskie i prawa pokrewne dla nauczycieli z uwzględnieniem stanu aktualnego prawnego
Prawo oświatowe dla nauczycieli
Zadania zespołów nauczycielskich prowadzące do jak najwyższego poziomu spełnienia wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych; zasady gospodarowania zgodnie z najnowszymi przepisami prawa oświatowego.
Zespoły nauczycielskie. Pracujemy razem. Budowanie zespołów nauczycielskich
Systemy zarządzania placówką - ISO, Kontrola Zarządcza, Ocenianie Kształtujące, Bezpieczeństwo

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur